Μαθηματικά Ε'

Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων 
el.khanacademy.org/video?lang=el&format=lite&v=tVD0kE4VILg  
Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
https://el.khanacademy.org/video?lang=el&format=lite&v=tSfeeB8tGW8  
   Διαίρεση μεικτών αριθμών 

https://el.khanacademy.org/video?lang=el&format=lite&v=BIuWa1knRX0